อะไรเป็นตัวกําหนดความต้องการสายไฟทนความร้อนและอุณหภูมิสูงและสายเคเบิลอุณหภูมิสูง?

What determines the demand for heat-resistant and high temperature wires and high temperature cables?

อะไรเป็นตัวกําหนดความต้องการสายไฟทนความร้อนและอุณหภูมิสูงและสายเคเบิลอุณหภูมิสูง?

ก.พ. 15, 2023

Cables working in high temperature environments.

Ordinary cables are prone to insulation aging and scorching at high temperatures, and the cables lose their performance and cannot be used due to damage. The สายเคเบิลอุณหภูมิสูง can work normally and stably at the rated high temperature, the signal or power transmission performance will not be affected, and it can also ensure that the cable has a long service life. This type of functional cable is the most common type of high-temperature cable, and its usage characteristics are also the easiest to understand.

The load-increasing high-temperature cable is mainly to reduce the outer diameter and weight of the cable under the premise of ensuring current carrying, and to develop towards lightweight.

Generally speaking, the higher the working temperature of the cable, the greater the carrying capacity of the cable with the same section. In occasions such as aircraft and automobiles, the significance of reducing weight is considerable, and the use of high-temperature cables greatly reduces the cross-section. When the working temperature rises from 90°C to 155°C, the current-carrying capacity will increase by 50%. Under the same carrying capacity, the weight of the cable will be reduced by half, and the cost will also be reduced.

Of course, at the same time of high interception, the power loss of most insulating materials will also increase.

ติดต่อเรา

บริการออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง